KWR rapport - SWO 94.341

Effectiviteit van het VEWIN-doorstroomadvies voor verlaging van het loodgehalte in drinkwater

Rapporten

Begin 1994 heeft de VEWIN een doorstroomadvies aan haar leden uitgebracht, gericht op verlaging van het loodgehalte in drinkwater. Dit advies luidt als volgt:
De VEWIN adviseert om in woningen met loden dienst- enlof binnenleidingen de kraan eerst 1 à 2 minuten te doorstromen bij het tappen van drinkwater voor consumptie door jonge kinderen (tot zes jaar) en zwangere vrouwen. De aanleiding voor het uitbrengen van dit advies is de aanscherping van de richtwaarde voor het gemiddelde loodgehalte in drinkwater door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1993 van 50 flg/l naar 10 flg/l. De Europese Commissie is ook van plan de grenswaarde voor lood te verlagen, namelijk van 50 flg/l naar 25 flg/l binnen 5 jaar, en naar 10 flg/l binnen 15 jaar na het van kracht worden van de nieuwe drinkwaterrichtlijn (Publicatieblad EC, mei 1995).
Anticiperend op de aanscherping van de grenswaarde voor lood heeft de VEWIN het doorstroomadvies uitgebracht. Dit advies is gebaseerd op het feit dat doorstromen loodgehalten aan de tapkraan verlaagt. Of dit in alle gevallen leidt tot loodgehalten lager dan 10 flg/l is niet bekend. De VEWIN heeft daarom Kiwa de volgende opdracht gegeven: Stel op basis van praktijkgegevens vast of 1 à 2 minuten doorstromen leidt tot loodgehalten die gemiddeld genomen lager zijn dan 10 flgll.
Dit rapport geeft de resultaten van het onderzoek. Hoofdstuk 2 geeft de resultaten van theoretische berekeningen en proeven met loden buizenopstellingen. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de resultaten van vroegere praktijkonderzoeken en van metingen die in het kader van dit project zijn uitgevoerd. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in condities waarbij doorstromen leidt tot loodgehalten onder de voorgestelde overgangswaarde. Hoofdstuk 5 geeft tenslotte de conclusies.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?