KWR rapport - KWR 2010.053

Leidraad voor de toepassing van leidingmaterialen in met organische stoffen verontreinigde bodem

Rapporten

Deze leidraad is er op gericht om in situaties van bodemverontreiniging kwalitatief en semi-kwantitatief vast te kunnen stellen of er gevaar bestaat voor de drinkwaterkwaliteit als gevolg van permeatie van organische stoffen door leidingmaterialen. Verder kan de leidraad worden gehanteerd bij de keuze van
materialen voor nieuw aan te leggen transport- en/of distributieleidingen in gebieden waar sprake is van of gevaar bestaat voor bodemverontreiniging. Deze leidraad is dus puur gericht op het aspect permeatie van organische stoffen. Een vergelijking op basis van bijvoorbeeld kosten of biofilmvorming is hierbij niet aan de orde. De gegevens in dit document kunnen wel worden gehanteerd als input ten behoeve van een ‘multicriteria-analyse’. Er is naar gestreefd het overzicht zo veel mogelijk compleet te maken door alle voor permeatie gecertificeerde leidingsystemen of onderdelen daarvan, hierbij te betrekken (stand van zaken medio 2010).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?