KWR rapport - KWR 07.078

Beoordeling risico's grondwaterkwaliteit Zilverzandtracé

Rapporten

Om de kern van Holten te ontlasten wordt een nieuwe weg, het Zilverzandtracé, aangelegd ten oosten van Holten. Dit tracé ligt in het grondwaterbeschermingsgebied van de winning Holten. In het beleidsplan Grondwaterbescherming Overijssel 2006 is de bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het principe ‘risico- en saldobenadering’. Dit houdt in dat een lokale verslechtering is toegestaan bij een grootschalige ingreep, mits op gebiedsniveau een verbetering optreedt. In het bestemmingsplan Zilverzandtracé [lit. 1] is aangegeven dat behalve de nieuwe weg ook een compenserende groenstrook tussen de toekomstige weg en de Dikkesteenweg is gepland. In dit rapport zijn risico’s voor de grondwaterkwaliteit in het grondwaterbeschermingsgebied van de winning Holten als gevolg van realisatie van het Zilverzandproject beoordeeld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?