KWR rapport - KWR 04.054

Controlemethodiek brandkranen

Rapporten

Brandkranen vormen een wezenlijk onderdeel van het drinkwaternet. Net als de leveringszekerheid van water aan de klant is ook voor de werking van brandkranen een werkingseis gesteld. Om te controleren of het bestand brandkranen aan deze norm voldoet moet een bepaald aantal met bepaalde frequentie getoetst worden. Deze controletoets is onderverdeeld in droge controle (controle op vindbaarheid, bereikbaarheid en aansluitbaarheid) en de natte controle (controle op capaciteit, lekkages, afsluitbaarheid). Vitens OV heeft Kiwa gevraagd een statistisch onderbouwde controlemethodiek te ontwikkelen voor de toetsing of het brandkranenbestand aan de norm voldoet. Uitgangspunt van de ontwikkelde methodiek is de tevredenheid met het serviceniveau zoals dat in 2000 is bepaald. In de begeleidingsgroep van het onderhavige onderzoek zit, naast Vitens, ook de brandweer vanuit het bluswaterplatform van de gemeenten en brandweer in het verzorgingsgebied van Vitens. In samenspraak met alle partijen is de norm van de faalkans (de kans dat een willekeurige brandkraan tijdens gebruik niet voldoet) gesteld op 0,1%. De norm van de storingskans (de kans dat een brandkraan ├╝berhaupt niet voldoet) is daarmee gesteld op 0,1%.
In dit rapport is een statistische methode gepresenteerd, Sequential Probability Ratio Test, welke met relatief kleine steekproefgroottes uitspraak kan doen over de betrouwbaarheid van een bestand brandkranen. Voor de controleprocedure is een foutenboom opgesteld waarbij onderscheid gemaakt wordt in brandkranen die in orde zijn, brandkranen die niet zullen falen tijdens brandbestrijding maar wel onderhoud behoeven en brandkranen die
duidelijk tijdens brandbestrijding zullen falen (acuut onderhoud
noodzakelijk). Het aantal brandkranen tijdens de steekproeven die in deze laatste groep vallen dient als maat voor de kwaliteit van het bestand. Als basis voor de controlemethodiek is het verzorgingsgebied van Vitens OV onderverdeeld in zes deelgebieden. Uitbreidend op de keuringsmethode zijn tevens een aantal vervolgstappen gegeven welke gevolgd kunnen worden bij een bestand wat niet aan de norm voldoet, ter onderbouwing van een onderhoudsprogramma.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?