Vakblad artikel

Biomonitoring met duinmossen - Hoge stikstofgehaltes duiden op overbelasting door depositie

Artikelen

“Natuurgebieden hebben al decennialang te maken met eutrofiëring en verzuring, veroorzaakt door een hoge atmosferische stikstofdepositie. In een groot deel van het stikstofgevoelige areaal van Nederlandse Natura 2000-gebieden worden kritische depostiewaarden voor stikstof nog altijd overschreden. Het probleem is moeilijk op te lossen vanwege de diffuse aard van emissies en bronnen. In dit artikel bespreken we de huidige stikstofbelasting in droge duingraslanden in relatie tot kritische depositiewaarden.”

(Citaat: Geurts, J.J.M., Aggenbach, C.J.S., Remke, E.S., et.al. – Biomonitoring met duinmossen – Hoge stikstofgehaltes duiden op overbelasting door depositie – Landschap 24(2024)1, p. 12-21)

Heeft u een vraag over deze publicatie?