BTO rapport - BTO 2019.205a (s)

Oorzaak piekverbruik (technisch memo)

Rapporten

In deze studie wordt het effect onderzocht van klimaatverandering aan de hand van de verschillende KNMI ’14 klimaatscenario’s (KNMI 2014) op de watervraag. Specifiek gaat het om de dagfactor (het gemeten verbruik van een dag t.o.v. het jaargemiddelde) en de dagpiekfactor (dagfactor overeenkomend met een herhalingstijd van eens in de 10 jaar). Deze studie bouwt verder op bestaand BTO onderzoek uit het BTO-rapport “De gevolgen van klimaat verandering en vakantiespreiding voor de drinkwatervraag” (Vonk, Cirkel en Leunk 2017). De methode is in grote lijnen hetzelfde en wordt in dit memo dan ook kort toegelicht. Uitgebreidere toelichting is in het genoemde rapport te vinden.
Voor deze studie is een aangepaste versie van het EDWARD-model gebruikt en in een offline omgeving gedraaid. Het EDWARD-model is toegepast op de voorzieningsgebieden Plasmolen (WML) en Peelkant (Brabant Water). In dit memo staan kort de benodigde data beschreven, de methode beknopt uitgelegd en vervolgens de resultaten kort toegelicht. Tijdens het tussentijds projectoverleg is besloten dat er voor Roosendaal geen resultaten zouden worden doorgerekend. Dit in verband met het waterverbruik van de bietencampagne die in een deel van de dagafzet-metingen zat waardoor deze data niet bruikbaar waren voor analyse.
Onderdeel van deze studie is ook om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van piekverbruik. Hiervoor is het nodig om een één enkel model te maken zodat onderzocht kan worden welke gebiedsspecifieke kenmerken zoals bevolkingssamenstelling en tuinarealen invloed hebben op het piekverbruik.
Dit memo is als volgt opgebouwd. Eerst wordt de input data voor het model beschreven, daarna een korte toelichting over de scenario’s en de methode. Dan zijn de resultaten beschreven en tenslotte in een conclusie kort samengevat.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?