Rapport i.s.m. derden - 2015/OBN201-LZ

Peilfluctuaties in het Laagveenlandschap: relaties tussen hydrologie, ecosysteem-dynamiek en Natura 2000-habitattypen Fase 2

Rapporten

“In het kader van natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden de Wieden, de Weerribben, de Oostelijke Vechtplassen en het Ilperveld centraal. Momenteel is er veel aandacht voor alternatieve vormen van peilbeheer, zowel vanuit het natuurbeheer als vanuit het waterbeheer. De gereguleerde hydrologie en het daarmee samenhangende rigide waterpeil worden vaak gezien als knelpunt voor succesvol beheer en ontwikkeling van natuur. Gericht dynamisch peilbeheer kan een zeer positieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van oevervegetatie en trilvenen in de betreffende gebieden. Het ontbreekt momenteel echter aan de noodzakelijke kennis om de effecten goed te kunnen inschatten.”

(Citaat: Mettrop, I.S., Kooijman, A.M., Cusell, C., Lamers, L.P.M., Loeb, R., Cirkel, D.G. – Peilfluctuaties in het Laagveenlandschap: relaties tussen hydrologie, ecosysteem-dynamiek en Natura 2000-habitattypen Fase 2 – OBN201-LZ (2015))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?