Mededeling - Mededeling 097

Mededeling 097 Het voorkomen van organische stoffen in het grondwater onttrokken door de Nederlandse Waterleidingbedrijven

Rapporten

In opdracht van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne is
de chemische kwaliteit van het door de Neder-
landse waterleidingbedrijven onttrokken grond-
water geanalyseerd. In totaal is in 304 mon-
sters, afkomstig van de circa 250 winningen in
Nederland, de concentratie van vluchtige orga-
nische stoffen, van extraheerbaar organochloor
(EOC1) en van nitraat bepaald. Indien de resul-
taten van de analyses daartoe aanleiding gaven,
is in de monsters tevens de concentratie van
extraheerbare organische stoffen bepaald. Daar-
naast is in een steekproef van 45 monsters de
fenol-index en in een steekproef van 15 mon-
sters de concentratie van minerale olie geana-
lyseerd

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?